,

Kwas Szczawiowy uwodniony 1kg

Dostępność:

Na stanie


21,50 

Na stanie

Kwas szczawiowy 1KG

Synonimy: Kwas etanodiowy, kwas szczawiowy uwodniony (dwuwodny)
Gatunek: Czysty bez domieszek
Czystość: Czysty min 99,5%
Wzór chemiczny: C2H2O4 x 2H2O
Nr CAS: 6153-56-6, Nr WE: 205-634-3, Nr index: 607-006-00-8

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Mogą Cię też zainteresować inne produkty z kategorii chemia pszczelarska

 

Waga1 kg

Może spodoba się również…